DISTANČNÍ VÝUKA od 5. října do 23. října 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

aktualizováno 13. 10. 2020   Nařízením mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně s účinností od 5. října 2020 do 23. října 2020  je dle školského zákona z a k á z á n a osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání, od 14. 10. 2020 v č e t n ě praktického vyučování a praktické přípravy. Znamená to, že všechny ročníky naší školy přechází na tzv. distanční (dálkovou) výuku. Ta je dle novelizovaného Školského zákona povinná pro všechny žáky.

Dovolujeme si Vás informovat o způsobu a formě distanční výuky u studijních oborů Hotelnictví a Informační technologie: 

  • při vzdělávání na dálku výuka probíhá prostřednictvím internetu – možnosti internetového připojení a vybavenost IT technikou jednotlivých žáků byly zmapovány třídními učiteli na začátku školního roku (konkrétním žákům škola zapůjčí notebooky na domácí přípravu)
  • ke vzdělávání bude výhradně využíváno prostředí školního informačního systému EduPage
  • on-line výuka bude probíhat dle platných rozvrhů:  synchronně (propojení s žáky v reálném čase – především u odborných a maturitních předmětů) a asynchronně (v předem určeném čase a na předem určenou dobu budou zadávány materiály, prezentace a úkoly v prostředí Edupage. O synchronní i asynchronní výuce budou žáci informováni prostřednictvím notifikací na mobilním telefonu (aplikace Edupage) – přidělení
  • pro spojení s vyučujícím on-line v reálném čase budou žáci výhradně využívat komunikační platformu MS Teams (v konkrétních předmětech byli seznámeni s postupem pro připojení). Vyučující budou k dispozici pro daný předmět podle rozvrhu hodin
  • žáci i rodiče byli seznámeni s aplikacemi pro komunikaci s vyučujícím

Škola nabízí žákům bezplatný balíček MS Office 365 (Word, Excel, Power Point) pro instalaci na domácí počítače, který bude využíván při dálkové výuce.

Odborný výcvik pro žáky učebního oboru Kuchař – číšník  n e b u d e  v době  14. – 23. 10. 2020 probíhat na příslušných pracovištích, ale bude nahrazen výukou online bez osobní účasti (formou, na které se dohodnou s vyučujícími). Teoretická výuka bude probíhat online, převážně asynchronně – v rámci školního informačního prostředí EduPage. O přidělených úkolech, materiálech, prezentacích apod. budou žáci informování prostřednictvím notifikací na mobilním telefonu (aplikace Edupage) – přidělení.

Výuka u tříletého dálkového oboru s maturitou Podnikání bude probíhat dle platných rozvrhů prostřednictvím školního informačního systému EduPage převážně asynchronně. O přidělených úkolech, materiálech, prezentacích apod. budou žáci informování prostřednictvím notifikací na mobilním telefonu (aplikace Edupage) – přidělení.

Jelikož se podle novely Školského zákona se distanční výuky musí zúčastnit všichni žáci, omlouvání žáků z distanční výuky probíhá standardně přes webovou aplikaci EduPage – podle Školního řádu SŠ Baltaci, bod 4. 1 (do tří dnů od počátku absence). Vyučující zapisují žáky, kteří se neúčastní výuky, do třídní knihy. V mimořádných případech lze pro omlouvání a řešení  nestandardních životních situací využít e-mail či telefon a komunikovat s třídním učitelem/výchovnou poradkyní/ředitelkou přímo.

Školní jídelna ZŠ Dřevnická bude pro žáky naší školy  u z a v ř e n a (finanční obnosy zůstávají na Vašich účtech). Výše školného a jejich platby zůstávají v platnosti.

Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících dle Edupage (je nutné se předem objednat) budou probíhat primárně formou telefonátů nebo komunikace prostřednictvím Edupage.

Sledujte, prosím, nadále webové stránky školy, kde Vás v sekci Aktuality budeme informovat o dalším vývoji situace, organizaci výuky a opatřeních souvisejících s platnými mimořádnými a krizovými opatřeními. Prioritním informačním kanálem zůstává školní informační systém EduPage. Podle posledních dostupných informací bychom se měli ve škole všichni setkat v podělí 2. 11. 2020.

V našem životě se vyskytly situace, které nemůžeme ovlivnit. Nepodléhejme panice ani skepsi. Věřím, že i nyní danou situaci společně zvládneme.

Děkuji za pochopení,

Mgr. Jana Hofmanová

ředitelka školy

KHS Zlín – mimořádné opatření 05102020