Erasmus+

Erasmus+

Vedoucí projektu: Mgr. Dana Karlíková, MBA, Mgr. Helena Suchá

Navštivte náš jedinečný blog pro Erasmus+

ZLÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, 11. – 15. PROSINCE 2017

Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. byla ve dnech 11. – 15. prosince 2017 hrdou hostitelskou školou prvního setkání projektu Erasmus+ s názvem Good in Health Good in Mind. V projektu je zahrnuto pět partnerských škol z různých zemí (České republiky, Itálie, Rumunska, Španělska a Turecka). Partnerské školy si v průběhu realizace projektu vymění informace jednak o školských systémech, stravovacích návycích a životním stylu a každodenním životě studentů a dále o svých kulturách, zvycích, tradicích a jejich původu. Celý projekt je zaměřen na podporu zdravého životního stylu, obzvláště na zlepšení stravovacích návyků žáků a motivaci žáků k zahrnutí fyzických aktivit do svého režimu dne.

Během prvního setkání zástupci partnerských škol určili termíny setkání studentů a pedagogických pracovníků pro následující dva školní roky, projednali vhodné aktivity pro studentská setkání a kritéria výběru žáků pro plánované mobility. Vytvořili dotazník k prozkoumání a zmapování aktuálních stravovacích návyků studentů a jejich vztahu ke sportovním aktivitám. Výsledky průzkumu přednesou studenti na druhém setkání studentů ve Španělsku. Uvedené dotazníky budou použity i v závěru realizace projektu tak, aby výsledky mohly být porovnány a ukázaly předpokládaná zlepšení.

Zúčastnění pedagogové jsou si vědomi toho, že následující týdny do setkání v Itálii v únoru 2018 budou naplněny pilnou prací. Pedagogové budou analyzovat výsledky dotazníků vyplněných žáky. Od žáků se na setkání v Itálii očekává, že představí své země, kraje, školy a připraví k ochutnání tradiční krajová jídla s ohledem na zdravé stravování.

Projektovou práci střídal bohatý doprovodný program. Zástupci partnerských škol se měli možnost seznámit s pedagogickými pracovníky hostitelské školy u příležitosti společné uvítací večeře a návštěvy školy, ochutnali některá typická jídla české kuchyně, absolvovali prohlídku Zlína, dále navštívili sklárny Glass Atelier Morava, destilerku Rudolf Jelínek a čokoládovnu ve Vizovicích. Užili si adventní atmosféru města Zlína a hlavního města Prahy, kde bylo první setkání zakončeno.

Projektoví partneři děkují svým národním agenturám za možnost realizace projektu Good in Health Good in Mind. Jsou vděčni hostitelské škole za organizaci krásného setkání a umožnění návštěvy a bližšího poznání jak regionu, ve kterém hostitelská škola působí, tak i hlavního města Prahy. Všichni se již nyní těší na projektové setkání studentů v Itálii v únoru 2018.

CINGOLI, ITÁLIE, 25. ÚNORA – 3. BŘEZNA 2018

    Druhé setkání projektu Erasmus+ Good in Health Good in Mind se uskutečnilo v italském městečku Cingoli ve dnech 26. února až 3. března 2018. Navzdory nepříznivému počasí týmy zástupců české, rumunské a turecké partnerské školy zvládly náročnou cestu a sešly se v místě působiště italské partnerské školy.

     První den byly pro zúčastněné týmy připraveny aktivity, které jim pomohly navzájem se poznat, protože to bylo první setkání s vrstevníky z různých zemí a kultur. Také studentům pomohly  prolomit ostych a povzbudit je ke komunikaci v anglickém jazyce, který je oficiálním dorozumívacím jazykem projektu. Následně smíšené týmy vytvořily kvíz na téma zdravý životní styl. Vytvořené kvízy pak řešily ostatní týmy a následovala diskuse, během níž týmy vysvětlovaly svůj pohled na danou problematiku, a obhajovaly své názory. Tím si studenti upevňovali a prohlubovali své povědomí o zdravém životním stylu. Shodli se na tom, že mít zdravé životní návyky znamená zahrnout do svého života jak sport a tělesnou výchovu tak zdravou stravu. Teoretické projektové aktivity byly zpestřeny aktivitami venku, kde  si všichni užili (pro tuto oblast) neobvyklé počasí stavbou kuchařů – sněhuláků a následnou koulovačkou.

  Další den studentské týmy seznámily za pomoci předem připravených prezentací ostatní účastníky setkání se svými zeměmi, zvyky a tradicemi, významnými a zajímavými místy svých zemí a měst a také představili své školy. Odpoledne připravily pro  kolegy testy, jejichž otázky se vztahovaly k dopoledním prezentacím. Řešení testů vytvořilo prostředí k další debatě o zvycích a kulturních odlišnostech. Nedílnou součástí pobytu v místě sídla partnerské školy bylo poznání lokality, seznámení se s její historií i současným životem. Prohlídku historického městečka doplnila návštěva místních muzeí Palazzo Comunale a Museo Archeologico.

    Hlavní myšlenkou projektu Good in Health Good in Mind je pomoci studentům získat a upevnit si zásady zdravého životního stylu. Měli by si také rozšířit obzory, získat větší přehled o životě ve světě, rozvíjet své dorozumívací dovednosti v anglickém jazyce a využívání ICT a samozřejmě získat poznatky a dovednosti pro svůj budoucí profesní život. To vše projekt umožňuje prostřednictvím setkávání se s vrstevníky v mezinárodním prostředí a spoluprací s nimi v rámci plnění naplánovaných činností a aktivit. Během setkání měli studenti možnost navázat přátelské vztahy, které se budou určitě rozvíjet a upevňovat v dalším období projektové práce. Nejen pedagogičtí zástupci partnerských škol ale i studenti spolupracovali při tvorbě inovativních aktivit a  vyměnili si své názory, přístupy, postoje a zkušenosti.

    Všichni účastníci litují, že nepříznivé počasí zabránilo španělským a italským partnerům v účasti na setkání a tím na aktivní realizaci projektových aktivit. O to vice se všichni těší na další setkání, které se uskuteční v květnu 2018 ve španělské Granadě.

 

 

GRANADA, ŠPANĚLSKO, 13. – 19. KVĚTNA 2018

Tento týden prožili zástupci čtyř škol z České republiky, Itálie, Rumunska a Turecka skvělý týden na setkání v rámci projektu Erasmus+, Good in Health – Good in Mind, v partnerské škole Colegio San Isidoro ve španělské Granadě.

Hosté byli oficiálně vřele přivítáni žáky a pedagogy ve škole v pondělí ráno. Následně měli možnost setkat se se žáky i vyučujícími ve vyučovacích hodinách, promluvit si s nimi a podělit se o zkušenosti. Studenti si pak navzájem představili své země, školy a města, ve kterých jejich školy sídlí s pomocí předem připravených prezentací.

Odpoledne začala práce na hlavních úkolech setkání, jehož hlavním tématem byla prevence obezity. Všichni účastníci absolvovali sadu workshopů The Obesity, an Enemy (Nepřítel obezita). Práci pod vedením přizvaných odborníků střídaly venkovní sportovní aktivity a na zadaných úkolech studenti také pracovali ve smíšených týmech.

Před setkáním všichni partneři provedli dotazníkové šetření ve svých školách, kterým zjišťovali stravovací návyky studentů a jejich postoje ke sportu. Během setkání studenti seznámili ostatní s výsledky šetření a při jejich porovnání našli několik rozdílů vyplývajících zejména z kulturních a náboženských zvyklostí v různých krajinách. Stejné šetření bude provedeno před ukončením projektu, aby ukázalo, jak se situace v jednotlivých školách změnila.

Jeden den byl věnován vaření. Studentské týmy připravily národní jídla, ovšem v netradiční úpravě. Přepracovali tradiční recepty do zdravější verze, např. použitím méně tučných surovin za účelem snížení kalorických hodnot,… Připravené pokrmy byly naservírovány jako mezinárodní oběd a všichni účastníci měli možnost všechno ochutnat, stejně jako přizvaní zaměstnanci partnerské školy. Použité recepty budou zveřejněny v publikaci, která bude dokončena během příštího setkání.

V Granadě jsme pracovali a také se bavili. Objevovali jsme krásy zahrad obklopujících palác Alhambra, starobylého centra města a byli jsme pozváni na radnici města. Sportovní nadšence nadchla návštěva místního fotbalového stadionu. Díky spolupráci hostitelské školy s místním fotbalovým klubem jsme měli možnost nahlédnout do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.

Obrázek1dPro poslední večer si španělští hostitelé připravili ukázky národních písní a ukázky flamenka v podání žáků školy. Později se ani další týmy nechtěly nechat zahanbit a pochlubily se ukázkami svých tradičních písní a tanců. Všichni se společně skvěle bavili a velmi neradi se rozcházeli do svých hotelových pokojů.

Poslední den patřil opět pohybu. Tentokrát studenti prošli kurzem bezpečného pohybu ve městě na kolech a to prostřednictvím spolupráce školy a dopravního odboru městského úřadu Granada, který realizuje Stars Project, který je zaměřený na zdravou a bezpečnou docházku do školy.

Všichni partneři jsou vděčni hostitelské škole za pohostinnost a péči s jakou připravili celé setkání. Oceňujeme celý program, který nám přinesl spoustu poznatků, zkušeností a nezapomenutelných zážitků. Vřelé díky patří všem pedagogům a studentům, kteří se na organizaci setkání podíleli. Díky skvělé přípravě se nám podařilo zrealizovat všechny naplánované úkoly a již nyní se těšíme na další setkání na podzim, v Calimanesti v Rumunsku.

 

Třetí setkání partner projektu Good in Health, Good in Mind se uskutečnilo v malém rumunském městečku Călimănești, které se nachází asi 180 km od hlavního města Bukurešti. Místní střední škola se zaměřením na turismus přivítala 31 hostů, student a pedagogů ze čtyř partnerských škol z České republiky, Itálie, Španělska a Turecka. Každodenní program zahrnoval jednak tematické workshopy a diskuse a dále exkurze a výlety umožňující účastníkům seznámit se s místy tematicky spjatými s hlavní myšlenkou projektu.

V pondělí 15. října 2018 byli hosté slavnostně srdečně přivítáni chlebem a solí studenty v národních krojích a školní sbor zazpíval národní hymnu Rumunska. Prohlídku školy a účast na školních workshopech vystřídaly hry, které umožnily studentům sblížit se a spřátelit se, ulehčily vzájemnou komunikaci v angličtině a tím i vzájemnou tvůrčí spolupráci. Odpoledne bylo věnováno seznámení se s lázeňským městem Călimănești, jehož součástí bylo i vřelé přijetí starostou na radnici.

Další den byl věnován workshopům na téma celoživotních návyků zdravého životního stylu. Studenti po teoretickém úvodu vytvářeli příklady zdravých menu a počítali energetické hodnoty jídel v závislosti na způsobech jejich přípravy. Teoretické poznatky pak byly ilustrovány příklady zdravého životního stylu členů společenství působících v místních a okolních klášterech.

Ve středu 17. října 2018 zástupci firmy Sana Vita seznámili účastníky s výhodami a nevýhodami organických potravin, vegetariánské a veganské stravy. Připravili také ochutnávku pokrmů připravených z jejich výrobků. Po seznámení se s životním stylem mnichů studenti vyzkoušeli různé volnočasové aktivity zaměřené na umění, sport a pohyb.

Ve čtvrtek se uskutečnil výlet do solných dolů Ocnele Mari Salt Mine, kde vytěžené prostory jsou využívány ke kúrám zaměřeným na léčbu potíží spojených s onemocněními zejména dýchacích test. Odpolední workshopy směřovaly k vytvoření podkladů pro leták motivující k odložení nezdravých návyků a budování zdravého životního stylu. Tento den završil večírek v duchu národních písní a tanců rumunského partnera. Musíme však dodat, že ostatní týmy se nedaly zahanbit a přispěly ukázkami těch svých.

Páteční aktivity znamenaly jakousi rekapitulaci poznatků celého týdne. Smutek z loučení všichni rozpustili v bazénech místních termálních lázní. Odpolední pobyt a využití jejich možností znamenalo aktivní relaxaci a odpočinek po celotýdenní práci.

Všichni účastníci hodnotí setkání ve škole rumunského partnera velmi pozitivně. Úspěšně jsme splnili projektové úkoly, dohodli se na podobě dosud zpracovaných výstupních materiálů. Studenti ztratili zábrany komunikovat v cizím jazyce, získali poznatky z oblasti zdravého životního stylu – zejména z oblasti stravování, seznámili se s místními zajímavostmi a ujistili se o významu spolupráce v rámci mezinárodních projektů.

Rumunská koordinátorka zdůrazňuje obrovský vliv mezinárodní spolupráce na místo působení školy a celý region, na obchodní partnery školy, rodiče studentů a zejména pak na studenty, kteří jsou motivovanější a zodpovědnější k další školní i mimoškolní práci.

Partnerské školy děkují hostitelské škole za péči, kterou věnovali přípravě a uskutečněné vlastního setkání. Celý program byl velmi zajímavý, poučný a byl vyváženou kombinací workshopů, her a dalších společenských aktivit. Oceňujeme a vážíme si toho, jak si je rumunský tým jako celek vědom významu mezinárodní spolupráce a jaký pozitivní postoj zaujímají k realizaci projektu Good in Health, Good in Mind. Náš dík patří všem studentům, vyučujícím a dalším účastníkům, kteří se podíleli na realizaci našeho setkání a všichni se těšíme na to další, které se uskuteční v naší škole ve Zlíně v únoru příštího roku.

Erasmus+ tým

Poslední část programu Erasmus se konala ve Zlíně. Všechny týmy přijely v neděli večer 17. února. A ubytovaly se v hotelu Baltaci. Přijely pozdě večer, takže oficiální program začal v pondělí 18. února.

V pondělí ráno jsme vyzvedli naše hosty v hotelu. Šli jsme pěšky do školy, protože to není daleko a je to velmi příjemná procházka podél řeky Dřevnice. Během cesty ke škole byly všechny týmy ohromeny počtem kachen, pro které je řeka Dřevnice jejich přirozeným stanovištěm.

Ve škole nás oficiálně přivítala ředitelka školy a podnikli jsme prohlídku školních učeben. Předvedli jsme jim zejména naše IT učebny a udělali jsme si společně nějaké sportovní aktivity. Odpoledne jsme se procházeli městem, navštívili jsme slavnou 21. budovu a Zlínskou radnici, kde nás přivítal náměstek primátora. Den jsme skončili s Bowlingem.

Úterý 19. února můžeme říkat Sportovní den, protože celý den jsme strávili ve škole sportovními aktivitami. Ráno jsme trénovali malé sportovní aktivity, které lze během přestávek provádět na chodbě a po obědě jsme se přestěhovali do tělocvičny, kde jsme měli lekci aerobiku a bojového umění.

Ve středu 20. února jsme opustili Zlín a jeli do Vizovic. Ve Vizovicích jsme navštívili lihovar R. Jelínek a sklárnu, kde jsme mohli vidět proces výroby uměleckého skla. Místo, které se nám nejvíce líbilo, byla továrna na čokoládu s domácí čokoládou. Po obědě jsme se přemístili do Luhačovic, lázeňského města nedaleko Zlína. Když jsme procházeli centrem Luhačovic, mohli jsme ochutnat minerální prameny.

Ve čtvrtek 21. února ráno jsme navštívili Kongresové centrum a Filharmonii Bohuslava Martinů a Památník Tomáše Bati. Odpoledne jsme dokončovali sportovní aktivity a začali pracovat na závěrečných zprávách.

Pátek 22. února byl poslední den a pro nás to znamenalo dokončení závěrečné tiskové zprávy a odpoledne byl pro naše hosty čas vrátit se domů.

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union

Spolufinancováno z programu Evropské Unie Erasmus+

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Partnerské školy

Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

Colegio San Isidoro

 

Liceul Tehnologic de Turism Calimanesti

 

 

Ozel Afyon Doga Anadolu Lisesi