Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení 2021/2022

POZOR ZMĚNA!

Mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví se omezuje konání přijímací zkoušky na maximální počet 20 osob v místnosti. Z tohoto důvodu dojde k úpravě času konání  zkoušky – rozdělení do více skupin.

Dále se nařizuje, že uchazeč se může osobně účastnit přijímací zkoušky pouze tehdy, nevykazuje-li příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před zkouškou potvrzení o negativním výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 provedeného ve škole nebo na odběrovém místě v posledních 7 dnech před konáním zkoušky.

Všem osobám, které se účastní zkoušky, je nařízeno po celou dobu pobytu ve škole, a to včetně doby konání samotné zkoušky, použití ochranných prostředků dle příslušných norem (respirátor FFP2, KN95).

Mimořádná opatření zde:

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN

V návaznosti na tato úpravy jsou vyhlášeny nové termíny a časy pro konání školní přijímací zkoušky. 

termíny:

6. května 8:00 a 10:00 hodin – přijímací zkouška Informační technologie

7. května 8:00 a 10:00 hodin – přijímací zkouška Hotelnictví

18. května 8:00 a 10:00 hodin – náhradní termín pro oba obory

Pozvánky ke konání zkoušky, kde bude uveden čas pro konkrétního uchazeče, obdrží uchazeči nejpozději týden před konáním zkoušky. Součástí pozvánky budou také informace o průběhu zkoušky v souvislosti s mimořádným opatřením, informovaný souhlas a kritéria pro přijetí.

Výsledky zkoušek budou zveřejněny 19. 5. 2021.

Učební obor Kuchař-číšník – přijímací zkouška se nekoná, žáci budou přijímáni na základě předchozích výsledků vzdělávání. Uchazeči a jejich zákonní zástupci obdrží e-mailem kód, pod kterým je uchazeč evidován. Výsledková listina bude zveřejněna 19.5.2021. 

Nástavbové maturitní studium Podnikání – přijímací zkouška se nekoná. Na základě změny v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 je možno přijmout žáky v oborech, kde není převis, bez konání zkoušky. Uchazeči, kteří podali přihlášku v řádném termínu a splnili podmínky pro přijetí, budou přijati na základě výsledků předchozího vzdělávání bez konání přijímací zkoušky. Uchazeči obdrží e-mailem svůj kód uchazeče, výsledková listina bude zveřejněna 19.5.2021.

Kritéria pro 1. kolo

DO 4LETÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ – ZDE

DO DÁLKOVÉHO NÁSTAVBOVÉHO STUDIA – ZDE

DO 3LETÉHO UČEBNÍHO OBORU – ZDE

 

Přihlášky

Přihláška se podává nejpozději do 1. 3. 2021 na adresu Střední škola Baltaci s.r.o., Dřevnická 1788, 760 01 Zlín na předepsaném tiskopisu, potvrzuje ji základní škola. V přihlášce musí být vyplněný prospěch z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ (poslední řádně vyučované pololetí).

Studijní programy

  • Hotelnictví | RVP 65-42-M/01 (4leté denní studium s maturitou)
  • Informační technologie | RVP 18-20-M/01 (4 leté denní studium s maturitou)
  • Podnikání | RVP 64-41-L/51 (3 leté dálkové studium s maturitou – výuka probíhá formou konzultací v sobotu)
  • Kuchař – Číšník | RVP 65-51-H/01 (3 letý učební obor s výučním listem)

Podrobnosti

Přijímací řízení se řídí dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění.

Uchazeči o denní maturitní studium skládají školní přijímací zkoušku formou testu studijních předpokladů. Kromě školní zkoušky se zohledňují také výsledky předchozího vzdělávání a účast v soutěžích a akcích.

Uchazeči o dálkové nástavbové studium konají školní přijímací zkoušku formou výběrového řízení bez účasti uchazeče.

Uchazeči o učební obor přijímací zkoušku nekonají, výběrové řízení probíhá bez účasti uchazeče a jsou přijímáni na základě jejich průměrného prospěchu v posledním ročníku ZŠ.

Jak probíhá přijímací řízení?

1. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Přihláška se podává nejpozději do 1. 3. 2021 na adresu Dřevnická 1788, 760 01 Zlín na předepsaném tiskopisu, potvrzuje ji základní škola. V přihlášce musí být vyplněný prospěch za 1 pololetí 8. ročníku ZŠ.

2. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Státní jednotná přijímací zkouška se pro školní rok 2021/2022 nekoná. Školní přijímací zkouška se koná pro maturitní obory.

V případě, že počet přihlášek bude nižší, než je počet přijímaných uchazečů, může ředitelka školy zrušit školní přijímací zkoušku, a to nejpozději do 8. 3. 2021. 

TERMÍN ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY JE STANOVEN NA 6. 5. 2021 (Hotelnictví), 7. 5. 2021 (Informační technologie), 16. 4. 2021 (Podnikání). Náhradní termín je stanoven na 18.5.2021 (IT i HOT).

Pro uchazeče o obor Hotelnictví a Informační technologie je potřeba přinést ke zkoušce informovaný souhlas podepsaný zákonným zástupcem. Informovaný souhlas ZDE

3) ZÁPISOVÝ LÍSTEK (žáci denního studia)

Po úspěšném přijímacím řízení už zbývá jen dodat zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku je nutné k tomu, aby mohl žák v září do školy nastoupit. Zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Povinnost odevzdat lístek se nevztahuje na uchazeče o nástavbové studium.

4. ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.  Formulář zde.

Podrobné informace o přijímacím řízení na Informačním a vzdělávacím portále Zlínského kraje zkola a na stánkách MŠMT.

Formuláře