MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020 a k t u á l n ě

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

Kdy bude maturitní zkouška (dále jen MZ) zahájena
Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020.

V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, bude maturitní zkoušku vykonána náhradním způsobem v souladu s § 35 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo bude konat maturitní zkoušku
K MZ bude připuštěn každý žák maturitního ročníku, který v termínu v souladu se školským zákonem (tedy do 1. prosince 2019) podal úplnou přihlášku k MZ. Jedná se o žáky, kteří podali přihlášku “k prvnímu pokusu“, i o žáky, kteří budou konat opravnou či náhradní zkoušku MZ.
Vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku tedy není podmínkou konání MZ a otázku jeho vydávání MŠMT řeší společně s otázkou vydávání vysvědčení ve všech druzích škol. O způsobu hodnocení a vydávání vysvědčení bude MŠMT školy informovat.

Z čeho se maturitní zkouška bude skládat
Pro MZ podle tohoto zákona platí, že se skládá ze stejných zkoušek jako by se skládala maturitní zkouška konaná podle školského zákona. Výjimkou je však to, že ve společné části MZ se nebude
v případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk konat písemná práce.
Žák tedy bude konat MZ z těch zkoušek ze zkušebních předmětů společné části a zkoušek profilové části, které uvedl ve své přihlášce k MZ. Pokud má žák na základě podané přihlášky v jarním zkušebním období skládat v rámci opravné nebo náhradní zkoušky nebo opakování zkoušky pouze dílčí část společné části konanou formou písemné práce, pak tuto část nekoná a platí, že se mu výsledná známka ze zkoušky z českého jazyka či cizího jazyka společné části maturity bude počítat pouze z výsledku didaktického testu a ústní zkoušky, přičemž konkrétní poměr stanoví vyhláška.
Co se týče rozsahu vědomostí a dovedností společná část MZ, které se budou MZ ověřovat, pro ně i nadále platí, že vyplývají z již vydaných katalogů podle § 78a školského zákona.

Maturitní práce
V případě maturitní práce v souvislosti s mimořádnými opatřeními zákon výslovně umožňuje řediteli školy, aby stanovil náhradní způsob konání a její hodnocení.

Hodnocení maturitní zkoušky
Didaktický test bude hodnotit Centrum, ostatní části MZ jsou hodnoceny školou. Jakou váhu budou mít jednotlivé dílčí části maturitní zkoušky na celkovém výsledku, bude stanoveno vyhláškou.
Ustanovení § 80a odst. 1, 2 a 4 školského zákona se použijí obdobně, tedy platí, že dílčí zkouška konaná ústní formou a zkoušky profilové části MZ se konají před zkušební maturitní komisí. Řádný průběh zkoušky konané před zkušební maturitní komisí zabezpečuje její předseda, v učebně pak zabezpečuje řádný průběh didaktického testu zadavatel.
I nadále platí pravidla stanovená školským zákonem v § 81 odst. 6. Tedy, že žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, nekoná společnou část maturitní zkoušky. Ředitel školy může žákovi uznat za stanovených podmínek zkoušku profilové části a v profilové části také může žák nahradit jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.

Opravná zkouška a náhradní zkouška
Pro opravné a náhradní zkoušky, které se budou konat v podzimním zkušebním období, platí ustanovení tohoto zákona, tj. stejná pravidla, jako pro jarní zkušební období. Tzn., že žák i v podzimním zkušebním období nebude konat dílčí zkoušku společné části MZ konanou formou písemné práce, v případě maturitní práce a praktické zkoušky bude opět platit, že ředitel školy může stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a osoby podle § 20 odst. 4 školského zákona
Pro tyto žáky se ani v případě maturity konané podle tohoto zákona nic nemění a tito žáci mají zachována všechna práva na úpravu podmínek konání maturitní zkoušky.

Přezkum průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Pro přezkumné řízení se oproti školskému zákonu mění pouze lhůta, do kdy lze podat žádost o přezkum. Tato lhůta začíná běžet po dni konání poslední části MZ a je stanovena na 20 dnů. Tedy i v případě, že příslušná část zkoušky, u které žák žádá o přezkum, by se konala např. hned první možný den, žák může podat žádost o její přezkum do 20 dnů poté, co konal poslední část MZ. O případný přezkum se žádost o přezkum didaktického testu se podává k ministerstvu, žádost o přezkum všech ostatních zkoušek pak ke krajskému úřadu.

Náhradní způsob vykonání maturitní zkoušky
Pokud by ani k 1. červnu 2020 nebylo možné, aby žáci byli osobně přítomni ve škole, zákon stanoví vykonání MZ náhradním způsobem. Podmínkou je a)podání úplné přihlášky k MZ v souladu se školským zákonem, b) žák prospěl v prvním pololetí posledního ročníku, nebo se jedná o toho, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce.

Pokud žák v prvním pololetí posledního ročníku neprospěl nebo nebyl hodnocen, je škola povinna ho komisionálně přezkoušet. Formu komisionálního přezkoušení určí škola, v krajním případě jej lze konat i distančním způsobem. Pokud žák vykoná komisionální přezkoušení úspěšně, škola mu upraví pololetní hodnocení. Pokud však žák ani při tomto komisionálním přezkoušení nebude úspěšný, pak v prvním pololetí posledního ročníku neprospěl. Takový žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni konání komisionálního přezkoušení, nejdříve však 30. června 2020. Takovému žákovi musí být na základě jeho žádosti umožněno opakovat ročník za předpokladu, že žádost podá ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne, kdy přestal být žákem školy.

Hodnocení na maturitním vysvědčení pak škola provede tak, že zprůměruje známky z obsahově shodných předmětů nebo předmětů, které mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky MZ (bude se týkat zejména odborných předmětů či praktické zkoušky), na třech posledních vysvědčeních žáka, na kterých tyto předměty figurují. Hodnocení náhradním způsobem vykonává pouze škola.
Do vysvědčení, ze kterých se budou vypočítávat známky na maturitní vysvědčení, se nemůže počítat vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku, neboť žáci v současné době nemají standardní možnosti hodnocení výsledků svého vzdělávání. To však neplatí pro ty žáky, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku, případně opakují zkoušku na základě rozhodnutí o přezkoumání maturitní zkoušky, tito žáci získali vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku za běžných podmínek a není tedy důvod, proč jim jej nezapočítat.
I zde se přiměřeně uplatní pravidla stanovená školským zákonem v § 81 odst. 6. Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, nekoná společnou část MZ. Ředitel školy může žákovi uznat za stanovených podmínek zkoušku profilové části a v profilové části také může žák nahradit jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.
Zákon současně počítá s tím, že žák může chtít z jakéhokoliv důvodu vykonat MZ postupem podle školského zákona. V takovém případě se žákovi na jeho žádost vykonání MZ umožní
v následujícím zkušebním období, kdy bude zkouška probíhat podle školského zákona (tedy standardním způsobem) a pro které žák podá přihlášku( předpokladem je tedy podzim 2020).
S ohledem na způsob vykonání MZ náhradním způsobem se žádný přezkum nepřipouští, když správní orgán by mohl fakticky pouze přepočítat průměr známek.

Volno k přípravě na konání zkoušky – „svatý týden“ – uděluje výhradně ředitel školy s ohledem na aktuální situaci.

Kdy žák přestává být žákem školy
Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni úspěšného i neúspěšného vykonání MZ.

Pokud žák nevykonal zkoušku úspěšně, pak přestává být žákem školy dnem následujícím po dni neúspěšného vykonání maturitní nebo závěrečné zkoušky. Pokud se však poslední zkouška konala do 30. června 2020, pak platí, že bez ohledu na to, kdy vykonal zkoušku neúspěšně, přestává být žákem školy dne 30. června 2020.
V případě, že žák neuspěl u komisionálního přezkoušení v případě náhradního způsobu vykonání maturitní nebo závěrečné zkoušky, pokud k němu školy musely z důvodu neumožnění osobní přítomnosti žáků ve škole ke dni 1. červnu 2020 přistoupit, pak platí, že takový žák přestává být žákem školy dnem následujícím pod ni konání tohoto komisionálního přezkoušení, nejdříve však 30. června 2020. Z důvodu této nestandardní situace však zákon dává těmto žákům možnost podat od 5 dnů ode dne, kdy přestali být žáky školy, žádost o opakování posledního ročníku. Taková žádost se podává řediteli školy a ten je povinen jí vyhovět.

převzato z webových stránek MŠMT http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

https://maturita.cermat.cz/aktuality/aktualita/382-ve-sbirce-zakonu-byl-vyhlasen-zakon-upravujici-zvlastni-pravidla-prijimani-ke-vzdelavani-ve-stredni-skole-a-ukoncovani-stredniho-vzdelavani

Informace vycházejí ze Zákona o přijímacím řízení a střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020.