Školská rada

Školská rada

V souladu § 167 Zákon 561/2004 Sb. (školský zákon) je na škole zřízena školská rada, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Schvaluje

výroční zprávu o činnosti školy

školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny

pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách

Projednává

návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

inspekční zprávy České školní inspekce

Podílí se

na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

Vyjadřuje se

k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

Podává

podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli

návrh na odvolání ředitele

Členové

Zástupce zřizovatele

Zástupce pedagogických pracovníků

Zástupce rodičů

Zástupce žáků

 

Kontakt na školskou radu