Závěrečné zkoušky kuchař – číšník

ZMĚNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK JARO 2021

MŠMT přistoupilo k zohlednění ztížených a odlišných podmínek teoretické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 s významným podílem vzdělávání distančním způsobem, který nelze vyloučit ani v 2. pololetí školního roku 2020/2021. Vedle ztížených a odlišných podmínek při teoretické výuce žáků v režimu distančního vzdělávání je potřeba také řešit situaci vzniklou nekonáním nebo silným omezením praktického vyučování.

K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil první pololetí školního roku 2020/2021 závěrečného ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem.

Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 31. května.

Nově budou žáci hodnoceni ze dvou zkoušek a klasifikace zůstane nezměněna. 

Z hlediska formy bude praktická zkouška povinná pro všechny žáky a ředitel školy rozhodne, zda druhou zkoušku budou žáci konat formou písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky. Řediteli se uloží povinnost zveřejnit jednotlivé termíny těchto zkoušek závěrečné zkoušky nejpozději do 15. března 2021.

Vzhledem k současné situaci, kdy neprobíhá odborný výcvik, se nově prodlouží termín konání do 31. srpna 2021 a umožní řediteli školy stanovit pořadí zkoušek.

K tomu dále ministerstvo umožní, aby se konalo praktické vyučování i o prázdninách. Rozhodnutí, zda u žáků školy bude praktické vyučování probíhat i v měsíci červenci nebo/a srpnu bude na řediteli školy.

Organizace a přehled:

Přehledný časový harmonogram

Organizace závěrečné zkoušky

TERMÍNY

  • do 28. 2. 2021 jmenování předsedy zkušební komise krajským úřadem
  • do 15. 3. 2021 zpřístupnění jednotného zadání ZZ ředitelům škol/zveřejnění žákům
  • do 15. 3. 2021 jmenování místopředsedy zkušební komise a dalších členů zkušební komise ředitelem školy
  • 7. - 11. 6. 2021 konání praktické zkoušky - může být přesunuto až do 31. 8. 2021
  • 17. - 18. 6. 2021 konání ústní zkoušky - může být zrušena