Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Hledáš perspektivní obor? Jsi rád mezi lidmi? Baví tě vařit? Vyuč se u nás!

Střední škola Baltaci s. r. o. vyhlašuje 3. kolo výběrového řízení do vzdělávacího oboru 65-51-H/01 – Kuchař číšník.

Přijímací zkoušky se na učební obor 65-51-H/01 – Kuchař číšník nekonají. Učební obor je bez školného! Nabízíme přímé propojení se zaměstnavatelem – praxi získáváte v síti hotelů Baltaci. Po vyučení máte možnost vystudovat dálkově maturitní nástavbové studium Podnikání přímo v naší škole.

Ve 3. kole budou uchazeči přijímáni na základě podané přihlášky – pořadí přijatých je určováno podle podání, a to až do naplnění kapacity oboru. Předpokládaný počet přijatých je 12. Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné ukončení základního vzdělávání (9. třída).

Uchazeč použije k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT ČR pro školní rok 2019/2020. Součástí přihlášky pro učební obor Kuchař – číšník musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor – lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb. Uchazeč bez zdravotní způsobilosti nebude přijat.

Uchazeč odevzdává přihlášku řediteli střední školy do 7. června 2019.

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání je nutno odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.

Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole, případně příslušném krajském úřadu.

Mgr. Jana Hofmanová, ředitelka školy