Maturitní obory – výsledky přijímacího řízení

Výsledková listina pro druhé kolo:

Obor Hotelnictví

Výsledková listina po náhradním termínu JPZ:

Obor Informační technologie

Obor Hotelnictví

Výsledková listina:


USPĚL JSEM

Na základě stanovených kritérií a požadovaných podkladů dodaných s přihláškou, stanovil ředitel školy jejich pořadí. V seznamu jsou pod přiděleným kódem uvedeni uchazeči přijatí a uchazeči nepřijatí, včetně uchazečů, kteří nesplnili stanovená kritéria. Na základě zákona 472/2011 Sb. § 60 čl. 16 ředitel školy nezasílá rozhodnutí o přijetí uchazečů.

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pokud patříte k přijatým uchazečům, blahopřejeme Vám k úspěšnému vykonání přijímacího řízení.

Odevzdání zápisového lístku – k potvrzení vašeho úmyslu stát se žákem na střední škole Baltaci s. r. o. slouží zápisový lístek.

Z legisla­tivy:
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdržel jeden zápisový lístek na své základní škole nejpozději do 15. března. V ostatních případech si může podat žádost o vydání zápisového lístku na krajský úřad podle místa trvalého bydliště, případně sídla školy, kam se hlásí. Zápisový lístek musí být potvrzen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka, který zápisový lístek vydal. V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek.

Zápisový lístek je potřeba doručit nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení na úřední desce a webu školy) řediteli školy. Zápisový lístek je možno odevzdat nejpozději 16. května 2023.

Upozornění – pokud uchazeč z jakéhokoliv důvodu zápisový lístek neodevzdá včas, zanikají 17. 5. 2023 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Střední škole Baltaci s. r. o.

Způsob doručení zápisového lístku – při převzetí zápisového lístku škola ověřuje, zda údaje uvedené v zápisovém lístku odpovídají údajům v přihlášce. Doporučujeme proto doručit zápisový lístek osobně do kanceláře školy. Zápisový lístek je možno doručit také poštou. Zápisový lístek se pak považuje za včas odevzdaný, pokud byl ve stanovené lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Zápisový lístek lze vzít zpět pouze v případě, že byl uchazeč přijat na základě odvolání.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

V červnu 2023 proběhne informativní schůzka s rodiči a budoucími žáky 1. ročníků ve škole (přesné datum bude upřesněno).

Přijatí žáci a jejich zákonní zástupci budou seznámeni s organizací:

 • chodu školy,

 • zahájení a průběhu školního roku,

 • adaptačního pobytu.

Žákům budou předány materiály:

 • seznam požadovaných učebnic a pomůcek

 • informace ke stravování ve školní jídelně ZŠ Dřevnická,

 • informace o možnosti ubytování na Domově mládeže

 • a další.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE BUDOU ZASLÁNY E-MAILEM SPOLEČNĚ S POZVÁNKOU V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED KONÁNÍM SCHŮZKY.


NEUSPĚL JSEM

Na základě stanovených kritérií a požadovaných podkladů dodaných s přihláškou, stanovil ředitel školy jejich pořadí. V seznamu jsou pod přiděleným kódem uvedeni uchazeči přijatí a uchazeči nepřijatí, včetně uchazečů, kteří nesplnili stanovená kritéria. Na základě zákona 472/2011 Sb. § 60 čl. 16 ředitel školy nezasílá rozhodnutí o přijetí uchazečů.

Zjistili jste, že patříte mezi nepřijaté a vyzvedli jste si již rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu? JEŠTĚ NENÍ NIC ZTRACENO. Pokud váš zájem o studium na naší škole stále trvá, je důležité podat odvolání. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení (převzetí) rozhodnutí.

Upozornění – pokud uchazeč (jeho zákonný zástupce) nepodá ve stanoveném termínu odvolání, nemůže jej již ředitel přijmout.

CO SE MŮŽE DÍT DÁLE?

Zkušenost ukazuje, že uchazeči, kteří byli přijatí na obě zvolené školy, často neuplatní zápisový lístek na naší škole. Úspěšný uchazeč musí úmysl stát se žákem na střední škole Baltaci s. r. o. potvrdit doručením zápisového lístku nejpozději dne 16. května 2023. Po tomto termínu ředitel školy může tzv. „autoreme­durou“ obsazovat případná uvolněná místa uchazečům, kteří podali odvolání.

V souladu se stanoveným pořadím výsledků uchazečů a počtem uvolněných míst

 • ředitel školy vydá rozhodnutí o vyhovění odvolání,
 • zástupce školy bude následně kontaktovat zákonné zástupce těchto uchazečů,
 • uchazeč má pak 10 dnů na dodání zápisového lístku ode dne převzetí rozhodnutí.

Proces „autoreme­dury“ využívá ředitel až do úplného naplnění stanoveného počtu žáků prvního ročníku.

NÁLEŽITOSTI ODVOLÁNÍ

Odvolání se podává řediteli školy Baltaci s. r. o. Ředitel školy nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání buď odvolání vyhoví, nebo ho předá odvolacímu orgánu (Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje) k rozhodnutí.
Odvolací orgán rozhoduje podle zákona č. 500/2004 (správní řád) ve věci zpravidla do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo odvolání, včetně kompletních podkladových materiálů, postoupeno.

Pokud budete posílat odvolání prostřednic­tvím pošty, doporučujeme jej poslat doporučeně. Datum na razítku potvrdí splnění termínu ve správní lhůtě. Pokud budete předávat odvolání osobně v kanceláři školy, požadujte potvrzení přijetí odvolání.

Odvolání zásadně nedoručujte přímo Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kra­je!

Odvolání by mělo obsahovat

 • číslo jednací a datum odeslání rozhodnutí o nepřijetí,
 • jméno a příjmení uchazeče, datum narození,
 • název školy, kód a úplný název oboru,
 • důvody odvolání
 • vypsat v čem se spatřuje rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo veškeré podstatné skutečnosti, které by mohly mít vliv na posouzení rozhodnutí,
 • jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zákonného zástupce žá­ka,
 • místo a datum žádosti,
 • podpis žáka a jeho zákonného zástupce.

Pro usnadnění můžete použít vzor >> VZOR ODVOLÁNÍ<<

Výlet 4.AH do Prahy

V pátek 15. 9. 2023 se třída 4. AH, ve společnosti své třídní učitelky paní Bezděkové, vydala vlakem na výlet do města měst – Prahy. Zajímavých

Taneční kurzy 2023

Chcete se na plese či na jiné společenské akci blýsknout bravurní taneční technikou? 💃🕺 Naše škola nově, ve spolupráci s taneční školou A &A Mědílkovi, nabízí