Školská rada

V souladu § 167 Zákon 561/2004 Sb. (školský zákon) je na škole zřízena školská rada, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

  • schvaluje výroční zprávu o činnostech školy, školní a stipendijní řád
  • vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho uskutečňování
  • vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy
  • projednává návrh rozpočtu na další rok
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

ŠKOLSKÁ

RADA

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 1. 10. 2021 – 30. 9. 2024

Člen rady jmenovaný zřizovatelem:

Mgr. Jana Gromusová

předsedkyně

Člen rady zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:

Vendula Janeková

místopředsedkyně

Člen rady zvolený pedagogickými pracovníky:

Ing. Bc. Karla Bezděková

zapisovatelka