Školné

Školné

Školné od školního roku 2018/2019

Školné je stanoveno podle jednotlivých oborů

  • Hotelnictví – denní forma studia 16 500 Kč
  • Informační technologie – denní forma studia 18 000 Kč
  • Podnikání – dálková forma studia 11 000 Kč
  • Kuchař – číšník – bez školného

Školné se na základě smlouvy o studiu platí 2x ročně v pololetních splátkách. Termíny jednotlivých splátek jsou uvedeny ve smlouvě o výuce žáka. Platba školného má být zaslána na účet školy č. účtu 420 058 3317/6800, variabilním symbolem je číslo přihlášky žáka. Je možno také sjednat individuální měsíční splátkový kalendář.