Škola pro život (Šablony II.)

Název projektu CZ/ EN :  Škola pro život / School for live

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016741

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II

Financování: Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR

Datum zahájení realizace:  1. 2. 2020

Předpokládaný datum ukončení:  23. 5. 2022

Cíle projektu: Projekt je zaměřen kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT., spolupráce s veřejností.

Podpořené aktivity: ​

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti, cizích jazyků, kariérového vzdělávání, inkluze, výchově k podnikání, informačních a komunikačních technologiích
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků
  • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů 
  • Personální podpora SŠ
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky
  • Školní klub
  • Projektové dny ve škole i mimo školu
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem