Hotelnictví

HOT

Absolvent se uplatní ve středních technickohospodářských pracovních pozicích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu. Bude vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a v různých právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele či podnikatele.

Příslušný obor vyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Zaměření:

MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU

Zaměření je orientováno na management a marketing ve službách, problematiku cestovního ruchu a průvodcovskou činnost. Studium žákům poskytuje vhled do problematiky služeb cestovního ruchu a práce průvodce, oblasti materiálně-technického zajištění jejich poskytování a rozvoje, seznamuje je s činností cestovních kanceláří, cestovních agentur a dalších organizací působících v cestovním ruchu. Studium rozšiřuje základní odborné znalosti žáků z oblasti ekonomiky, marketingu a managementu s přesahem do oblasti služeb, zejména služeb cestovního ruchu. Žáci jsou vedeni k samostatnému vyhledávání, zpracování a interpretaci informací. Při výuce jsou uplatňovány aktivní vyučovací metody činnostního charakteru, praktické procvičování dovedností a projektové vyučování.

ICT VE SLUŽBÁCH

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu je zaměření maturitního oboru, které se zabývá využitím informačních a komunikačních technologií v oblasti hotelnictví, cestovního ruchu a služeb obecně. Během studia se studenti naučí uživatelsky pracovat s aplikačním softwarem, získají znalosti z oblasti počítačových sítí, tvorby webových stránek, e-commerce, práci s multimédii, a budou se také zabývat problematikou ochrany osobních údajů a bezpečnosti informací a cloudových služeb. Stejně tak se obor zaměřuje i na ekonomiku, management a marketing. Toto zaměření je velmi praktické a umožňuje studentům připravit se na budoucí pracovní pozice nejen v hotelnictví a cestovním ruchu, kde je nutné dobře ovládat technologie a umět je využívat k zefektivnění práce a zlepšení služeb pro zákazníky.

Maturitní zkouška

Profilová část:

ČJL, ANJ – písemná a ústní zkouška

Hotelnictví a cestovní ruch – ústní zkouška

Ekonomika a účetnictví – ústní zkouška

Maturitní práce a její obhajoba

Státní část:

ČJL, ANJ nebo MAT (dle volby studenta) – didaktický test

čtyřletý obor

denní studium

maturitní zkouška

max. 22 žáků ve třídě

kód oboru: 65-42-M/01

Partneři oboru

Život studenta

Učitelé odborných předmětů

Bc. Barbora Gregorová

zástupkyně ředitele školy pro praktické vyučování a statutární zástupkyně

předměty: BEV Beverage, HHM Hotelnictví a hospitality management

e-mail: gregorova@skolabaltaci.cz

Ing. Renata Klepšová

předměty: EKU Ekonomika a učetnictví, GCR Geografie cestovního ruchu, EKO Ekonomika, MNS Manažerská studia

e-mail: klepsova@skolabaltaci.cz

Ing. Bc. Marcela Krajňanská

předměty: EKO Ekonomika, CRP Cestovní ruch a průvodcovství, HHM Hotelnictví a hospitality management, BKE Bussiness komunikace a etiketa, MNS Manažerská studia

e-mail: krajnanska@skolabaltaci.cz

Mgr. Věra Křečková

výchovný poradce, metodik prevence, školní kariérový poradce

předměty: FOO Food, MAT Matematika, CJO Člověk jako občan

e-mail:  kreckova@skolabaltaci.cz